AWK


AWK là một ngôn ngữ lập trình dành cho text. Khi làm việc với Linux ta dùng terminal rất là nhiều, chính vì vậy awk là công cụ rất tốt để làm việc với text.

Cấu trúc của awk như sau.

awk 'pattern {action}' file

pattern là điều kiện, nếu đúng sẽ thực hiện action, hành động này sẽ được áp vào file. Để dễ hiểu ta xem ví dụ sau.

[~]$ cat data.txt 
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02

[~]$ 

Ta có file tên là data.txt. Ta có thể chỉ xuất ra tên dùng awk nhé.

[~]$ awk '{print $1}' data.txt
First
Jerry
Terry
Lisa
Tom[~]$ 

$1 là cột đầu tiên trong file. Xuất ra 2 cột First và Last.

[~]$ awk '{print $1 $2}' data.txt
FirstLast
JerryTran
TerryHuynh
LisaHuynh
TomTran


[~]$ 

Ta thấy không có khoảng trắng. Ta Thêm khoảng trắng vào.

[~]$ awk '{print $1 " " $2}' data.txt 
First Last
Jerry Tran
Terry Huynh
Lisa Huynh
Tom Tran
 
 
[~]$

Hoặc dùng 'printf'

[~]$ awk '{ printf("%s %s\n", $1 , $2) }' data.txt
First Last
Jerry Tran
Terry Huynh
Lisa Huynh
Tom Tran
 
[~]$ 

Còn muốn in ra toàn file.

[~]$ awk '{print $0}' data.txt
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02


[~]$ 

Hoặc dùng cách sau.

[~]$ awk '{print }' data.txt 
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02


[~]$ 

Nếu muốn tìm tuổi của Jerry. Ta dùng pattern.

[~]$ awk '/Jerry/ {print $3}' data.txt 
30
[~]$ 

Ta dùng pattern /Jerry/ để tìm ra dòng có tên là Jerry và in ra cột 3. Hoặc ta dùng điều kiện như sau.

[~]$ awk '$1 == "Jerry" {print $3}' data.txt
30
[~]$ 

Tìm trong cột 1 có ai tên là 'Jerry' và in ra cột 3 là tuổi.Kết quả cũng giống như trên. Nếu muốn chỉ in ra những người trên 30 tuổi.

[~]$ cat data.txt 
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02


[~]$ awk '$3 > 30 {print $0}' data.txt 
First Last Age job date 
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
[~]$ 

Nếu muốn tìm ra ai có nghề nghiệp là 'singer'.

[~]$ awk '$4 ~ /singer/ {print}' data.txt 
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
[~]$ 

'$4 ~/singer/' có nghĩa là xem cột có ai match với singer hay không. Nếu match thì in ra.

Nếu muốn tìm những người không là singer.

[~]$ cat data.txt 
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02


[~]$ awk '$4 !~ /singer/ {print}' data.txt
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02


[~]$ 

Tìm người nghề nghiệp bắt đầu là 'it'.

[~]$ awk '$4 ~ /^it/ {print}' data.txt
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
[~]$ 

Tìm người nghề nghiệp kết thúc bằng 'f'.

[~]$ awk '$4 ~ /f$/ {print}' data.txt
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
[~]$ 

Hoặc tìm người nghề nghiệp là 'chef'.

[~]$ awk '$4 ~ /chef/ {print}' data.txt 
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
[~]$ awk '$4 ~ /^chef$/ {print}' data.txt
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
[~]$ 

Như ta đã thấy mặc định awk xác định các cột dựa vào khoảng trắng giữa các cột. Nhưng một số file như /etc/passwd thì lại dùng ':' để phân chia các cột. Ta cũng có thể đổi từ khoảng trắng sang ':' cho awk.

[~]$ awk '{print }' /etc/passwd 
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh
bin:x:1:1::/:/usr/bin/nologin
daemon:x:2:2::/:/usr/bin/nologin
mail:x:8:12::/var/spool/mail:/usr/bin/nologin
...
[~]$

Ta in ra cột cuối cùng dùng $NF.

[~]$ awk -F ':' '{print $NF}' /etc/passwd
/usr/bin/zsh
/usr/bin/nologin
/usr/bin/nologin
/usr/bin/nologin
...
[~]$ 

$NF là giá trị cột cuối cùng. Còn nếu muốn thứ tự cột cuối ta dùng NF.

[~]$ cat data.txt 
First Last Age job date 
Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02
[~]$ awk '{print NF}' data.txt
5
5
5
5
5
[~]$ 

In ra thứ tự cột là cột 5. Còn in ra giá trị cột 5 ta dùng $NF.

[~]$ awk '{print $NF}' data.txt
date
2021/11/12
2020/12/01
2019/11/01
2010/10/02
[~]$ 

Còn in ra số dòng ta dùng NR.

[~]$ awk '{printf "%s %s\n" ,NR, $0}' data.txt
1 First Last Age job date 
2 Jerry Tran 30   itengineer 2021/11/12
3 Terry Huynh 48 chef 2020/12/01
4 Lisa Huynh 23  singer 2019/11/01
5 Tom Tran 24  developerengineer 2010/10/02
[~]$ 

Ngoài ra ta củng có thể tạo file.awk và áp vào file.

awk -f max.awk data.txt
[~]$ cat max.awk 
BEGIN {
	max= 0
}


$0 !~ /Age/ {
	if ($3 > max) {
		max = $3
	}
}

END {
	printf("Max age is %s\n", max)
}
[~]$

Ta BEGIN để định nghĩa biến max = 0, dùng END để in ra biến max. '$0 !~ /Age/' sẽ loai bỏ dòng đầu First Last Age Job date, và so sánh cột 3, có dòng nào tuổi > max thì gán làm max.

[~]$ awk -f max.awk data.txt  
Max age is 48
[~]$ 

Ngoài áp lên file data.txt. Ta cũng có thể dùng awk với các câu lệnh. Ví dụ khi ta muốn xem ip trên máy tính ta dùng 'ip address'

[~]$ ip address          
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s20u2u2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0e:c6:c0:e1:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s20u2u2
    valid_lft 65590sec preferred_lft 54790sec
  inet6 2001:ee0:56b2:3c30:20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope global dynamic mngtmpaddr 
    valid_lft 751sec preferred_lft 751sec
  inet6 fe80::20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Nhưng ta chỉ muốn xem ip thôi ta xem cột 2.

[~]$ ip address | awk '{print $2}'
lo:
00:00:00:00:00:00
127.0.0.1/8
forever
::1/128
forever
enp0s20u2u2:
00:0e:c6:c0:e1:2f
192.168.1.2/24
65586sec
2001:ee0:56b2:3c30:20e:c6ff:fec0:e12f/64
746sec
fe80::20e:c6ff:fec0:e12f/64
forever
[~]$ 

Nhưng như vậy awk sẽ in ra tất cả cột 2. Ta chỉ muốn ip là 192.168.1.2/24.

[~]$ ip address | awk '$NF ~ /^enp0s/{print $2}'
192.168.1.2/24
[~]$ 

$NF là giá trị cột cuối, so sánh card mạng tên bắt đầu là enp0s thì sẽ in ra cột 2. Còn muốn lấy ra MAC.

[~]$ ip address | awk '$1 ~ /link\/ether/ {print $2}'
00:0e:c6:c0:e1:2f
[~]$

Ví dụ như muốn kiểm tra ip và mac của gateway ta dùng.

[~]$ arp -a
_gateway (192.168.1.1) at a4:f4:c2:17:9b:d9 [ether] on enp0s20u2u2
[~]$ 
[~]$ arp -a | awk '{printf("Your gateway is %s and mac is %s\n", $2, $4) }' 
Your gateway is (192.168.1.1) and mac is a4:f4:c2:17:9b:d9
[~]$ 

Để xem máy tính có những kết nối nào ta dùng 'netstat'. Nếu ta muốn xem các kết nối tcp và hiện ra chương trình nào đang chạy ta dùng câu lệnh sau.

[~]$ sudo netstat -natp         

[sudo] password for dt: 
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   948/cupsd      
tcp    0   0 192.168.1.2:34700    142.251.8.94:443    ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp    0   0 192.168.1.2:48302    185.199.108.153:443   ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   15634/node     
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   948/cupsd      
tcp6    0   0 :::3001         :::*          LISTEN   15634/node     
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:46888        FIN_WAIT2  -          
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:46890        FIN_WAIT2  -          
tcp6    0   0 ::1:46896        ::1:8080        ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:46898        FIN_WAIT2  -          
tcp6    1   0 ::1:46898        ::1:8080        CLOSE_WAIT 1620/brave --type=u 
tcp6    1   0 ::1:46890        ::1:8080        CLOSE_WAIT 1620/brave --type=u 
tcp6    1   0 ::1:46888        ::1:8080        CLOSE_WAIT 1620/brave --type=u 
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:46896        ESTABLISHED 15634/node     
[~]$

Nhưng ta muốn filter bớt chỉ những connect nào là 'ESTABLISHED'

[~]$ sudo netstat -natp | awk '$6 ~/ESTABLISHED/ {print $0}'

tcp    0   0 192.168.1.2:48302    185.199.108.153:443   ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp6    0   0 ::1:46896        ::1:8080        ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:46896        ESTABLISHED 15634/node     
[~]$ 

Nếu chỉ muốn xem source ip là 192.168.1.2.

[~]$ sudo netstat -natp | awk ' $4 ~/192.168.1.2/ && $6 ~/ESTABLISHED/ {print $0}'
443
tcp    0   0 192.168.1.2:41648    142.250.204.67:443   ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
tcp    0   0 192.168.1.2:48302    185.199.108.153:443   ESTABLISHED 1620/brave --type=u 
[~]$ 

Như vậy là ta đã thấy sức mạnh của awk rồi nhé. ^_^