Basic Linux Command part 1


Hôm nay chúng ta sẽ học một số command trong linux.

pwd

xem chúng ta đang đứng tại đâu.

[dt]% pwd     
/home/dt/test

cd

di chuyển tới thư mục khác

[dt]% cd abc
[dt-arco:abc]

ls

liệt kê file và thư mục

[dt]% ls
a.txt b.txt
[dt-arco:abc]

date

In ra thời gian

[dt]% date     
Thứ tư, 06 Tháng 4 năm 2022 06:31:41 +07
[dt-arco:abc]

mkdir

Tạo thư mục

[dt]% mkdir hello 
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt hello
[dt-arco:abc]
[dt]%

rmdir

Xóa thư mục

[dt]% rmdir hello
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt
[dt-arco:abc]

touch

Tạo file

[dt]% touch c.txt  
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt c.txt
[dt-arco:abc]
[dt]% 

rm

xóa file

[dt]% rm c.txt  
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt
[dt-arco:abc]
[dt]% 

cp

Copy file

[dt]% cp b.txt c.txt
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt c.txt
[dt-arco:abc]
[dt]%

mv

di chuyển file

[dt]% mkdir doc 
[dt-arco:abc]
[dt]% ls
a.txt b.txt c.txt doc
[dt-arco:abc]
[dt]% mv c.txt doc
[dt-arco:abc]
[dt]% cd doc    
[dt-arco:doc]
[dt]% ls
c.txt
[dt-arco:doc]

clear

xóa màn hình

Như vậy là ta đã học được một số command cơ bản trong linux rồi nhé. ^_^