cd command in linux.


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về lệnh cd nhé. cd dùng để di chuyển qua lại giữa các thư mục.

cd ..

Di chuyển đến thư mục cha

[dt]% pwd
/home/dt/test  <--- ta đang ở thư mục test
[dt-arco:test] 
[dt]% cd .. <-- chuyển về thư mục cha
[dt-arco:~]
[dt]% pwd  
/home/dt  <-- thư mục cha dt
[dt-arco:~]
[dt]% 

cd

Di chuyển đến thư mục home của user.

[dt-arco:test]  <-- thư mục test
[dt]% cd    <-- về thư mục home của user dt
[dt-arco:~]
[dt]% pwd     
/home/dt  <-- thư mục home
[dt-arco:~]
[dt]% 

cd ~

Di chuyển đến thư mục home của user.

[dt]% cd test
[dt-arco:test]
[dt]% pwd
/home/dt/test <-- đang ở thư mục test
[dt-arco:test]
[dt]% cd ~    <-- về thư mục home của user dt   
[dt-arco:~]
[dt]% pwd
/home/dt  <-- đã ở home 
[dt-arco:~]
[dt]% 

cd -

Di chuyển đến thư mục trước đó.

[dt]% pwd 
/home/dt  <-- đang ở home của user dt 
[dt-arco:~]
[dt]% cd - <-- về thư mục trước đó là test
~/test
[dt-arco:test]
[dt]% pwd
/home/dt/test <-- đã ở test
[dt-arco:test]
[dt]% 

Đơn giản phải không nào ^_^