cp file in linux.


Copy file dùng cp command.

cp file_1 file_2 

Nếu file_2 chưa có thì sẽ tạo ra, nếu đã có thì ghi đè.

[dt]% cd test       
[dt-arco:test]
[dt]% ls   
abc     install_arco.txt
abc.txt   output.txt
app.js   remote_ubuntu
filter.txt t
index.html text2.txt
index.php  text.txt
[dt-arco:test]

[dt]% cp abc.txt x.txt <-- copy file abc.txt ra x.txt
[dt-arco:test]

[dt]% ls
abc        output.txt
abc.txt      remote_ubuntu
app.js      t
filter.txt    text2.txt
index.html    text.txt
index.php     x.txt <-- copy thành công
install_arco.txt
[dt-arco:test]
[dt]% 

Ta có thể dùng:

cp -i -v file1 file2 
 • -i : hỏi trước khi thực hiện
 • -v : in ra cho ta xem.

Nếu copy nhiều file ta không dùng cp mà dùng cat.

cat f1.txt f2.txt > out.txt

Như vậy là ta đã copy đươc file trong linux rồi.