Rename/Move file or directory in linux.


1. Rename File or Directory

mv old_file new_file 
mv old_directory new_directoryu

Đổi tên thư mục abc sang xyz.

[dt]% cd testing 
[dt-arco:testing]
[dt]% mkdir abc
[dt-arco:testing]
[dt]% ls
abc
[dt-arco:testing]
[dt]% mv abc xyz  <-- đôi tên thư mực 
[dt-arco:testing]
[dt]% ls
xyz <-- đổi thành công
[dt-arco:testing]

Đổi file a.txt sang b.txt

[dt]% touch a.txt  
[dt-arco:testing]
[dt]% ls 
a.txt xyz
[dt-arco:testing]
[dt]% mv a.txt b.txt
[dt-arco:testing]
[dt]% ls
b.txt xyz
[dt-arco:testing]
[dt]% 

2. Move File or Directory

Di chuyển tất cả file trong xyz đến new_folder

mv xyz/* new_folder
[dt]% cd xyz  
[dt-arco:xyz]
[dt]% touch c.txt <-- tạo file trong xyz
[dt-arco:xyz]

<LeftMouse>[dt]% ls -lR        
.:
total 8
-rw-r--r-- 1 dt dt  0 14:18 17 Thg 4 b.txt
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:21 17 Thg 4 new_folder
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:21 17 Thg 4 xyz

./new_folder:
total 0

./xyz: 
total 0
-rw-r--r-- 1 dt dt 0 14:21 17 Thg 4 c.txt <-- file trong xyz
[dt-arco:testing]

Thực hiện move.

[dt]% mv xyz/* new_folder 
[dt-arco:testing]
[dt]% ls -lR
.:
total 8
-rw-r--r-- 1 dt dt  0 14:18 17 Thg 4 b.txt
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:23 17 Thg 4 new_folder
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:23 17 Thg 4 xyz

./new_folder:
total 0
-rw-r--r-- 1 dt dt 0 14:21 17 Thg 4 c.txt <-- thành công

./xyz:
total 0
[dt-arco:testing]
[dt]% 

Di chuyển 1 số file vào trong thư mục

mv file1.txt file2.txt xyz 
[dt]% ls
b.txt d.txt new_folder xyz <-- ta có b.txt và d.txt
[dt-arco:testing]
[dt]% mv b.txt d.txt xyz <-- move b.txt và d.txt vào xyz
[dt-arco:testing]
[dt]% ls -lR
.:
total 8
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:23 17 Thg 4 new_folder
drwxr-xr-x 2 dt dt 4096 14:29 17 Thg 4 xyz

./new_folder:
total 0
-rw-r--r-- 1 dt dt 0 14:21 17 Thg 4 c.txt

./xyz: <-- thành công
total 0
-rw-r--r-- 1 dt dt 0 14:18 17 Thg 4 b.txt
-rw-r--r-- 1 dt dt 0 14:28 17 Thg 4 d.txt
[dt-arco:testing]
[dt]% 

Như vậy ta đã biêt cách thay đổi tên file và thư mục và di chuyển file và thư mục.