rm command in linux.


Hôm nay chúng ta sẽ học lênh rm dùng dể remove file và thư mục.

Hôm trước ta học lệnh rmdir thì lệnh này chỉ remove thư mục rỗng.

[dt]% cd test
[dt-arco:test]
[dt]% mkdir empty_dir
[dt-arco:test]
[dt]% rmdir empty_dir
[dt-arco:test]

Nếu remove thư mục có file bên trong thì không được.

[dt]% rmdir xyz   
rmdir: failed to remove 'xyz': Directory not empty

rm -r

Ta có thể remove thư mục có file bên trong, ta dùng lệnh rm -r hoặc rm -R đều như nhau.

[dt]% rm -r xyz  
[dt-arco:test]

rm

Còn nếu muốn remove file hoặc thư mục rỗng ta dùng rm.

[dt]% ls
abc   filter.txt    t
abc.txt index.html    text2.txt
app.js  index.php     text.txt
a.txt  install_arco.txt t.txt <-- remove file này
c.txt  output.txt
d.txt  remote_ubuntu
[dt-arco:test]
[dt]% rm t.txt <-- remove file t.txt
[dt-arco:test]

rm -i

-i là có hỏi trước khi xóa.

[dt]% rm -i a.txt
rm: remove regular file 'a.txt'? y
[dt-arco:test]
[dt]% 

rm -v

Có in ra ta xem xóa file nào luôn.

[dt]% rm -v c.txt d.txt
removed 'c.txt'
removed 'd.txt'
[dt-arco:test]
[dt]%

rm -f

-f là force ép xóa luôn, nếu có error cũng không hiện.

[dt]% rm text3.txt   <-- file không có   
rm: cannot remove 'text3.txt': No such file or directory
[dt-arco:test]
[dt]% rm -f text3.txt <-- -f sẽ không báo
[dt-arco:test]

Như vậy ta đã học được lệnh rm.