wc command in linux.


Lệnh wc dùng để đếm số hàng, số từ , số ký tự trong 1 file.

wc <file-name> 

Ta xem ví dụ nhé.

[dt]% cat a.txt   
hello word
2022
linux tutorial
[dt-arco:test]

[dt]% wc a.txt
 3  5 31 a.txt
[dt-arco:test]
  • 3 là 3 hàng.
  • 5 là 5 từ.
  • 31 là 31 ký tự.

Ta có thể xem có bao nhiêu hàng.

[dt]% wc -l a.txt
3 a.txt
[dt-arco:test]
[dt]% 

Có bao nhiêu từ trong file.

[dt]% wc -w a.txt
5 a.txt
[dt-arco:test]
[dt]% 

Có bao nhiêu ký tự trong file.

[dt]% wc -c a.txt
31 a.txt
[dt-arco:test]
[dt]% 

Dòng có số ký tự dài nhất.

[dt]% wc -L a.txt
14 a.txt
[dt-arco:test]
[dt]%

Dòng có 14 ký tự là dòng dài nhất. Hoặc ta cũng có thể kết hợp

[dt]% wc -wc a.txt
 5 31 a.txt
[dt-arco:test]
[dt]%

Như vậy là ta biết dùng wc command trong linux rồi nhé.