01. Command line trong Linux.

Khi nói đến commnand line ta nghĩ đến "shell". "Shell" là một chương trình nhận lệnh từ bàn phím sau đó chuyển đến hệ điều hành để thực thi. Hầu hết các Linux distributions ( Ubuntu, Fedora, Red Hat,.v.v.) đều hổ trợ chương trình bash shell. Bash là viết tắt của "bourne-again shell". Bây giờ chúng ta viết một chương trình shell nhé. Đầu tiên mở chương trình "Terminal" lên và in ra ngày giờ của máy tính nhé. Mình dùng hệ đều hành linux Ubuntu.

comand-line-trong-linux

Chúc mừng bạn đã thực hiện thành công chương trình shell đầu tiên ^_^.

U