02. Navigation trong Linux.

Hôm nay ta sẽ học cách chuyển qua lại giữa các thứ mục:

1. pwd : Lệnh này xem ta đang đứng ở thư mục nào :

duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ pwd
/

2. ls: Liệt kê nội dung của thư mục


duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ ls
bin  etc       lib     media root srv    usr
boot  home      lib32    mnt  run  swapfile var
cdrom initrd.img   lib64    opt  sbin sys    vmlinuz
dev  initrd.img.old lost+found proc  snap tmp    vmlinuz.old
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ 

Ta đang đứng ở thư mục gốc "/" , ls sẽ hiện tất cả file và thự mục ở thư mục gốc này.

3. Chuyển đổi qua lại giữa các thư mục

Absolute Pathnames là đường dẫn tuyệt đối

duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ cd /home/duytran/
duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ pwd
/home/duytran

Ta dùng lệnh cd để chuyển thư mục , cd /home/duytran/ sẽ chuyển đến thư mục /home/duytran, thư mục này gọi là home directory của user duytran và ký hiệu thư mục home là ~. Và đường dẫn này gọi là absolute pathnames vì đi từ gốc "/". Relative Pathnames là đường dẫn tương đối, bắt đầu tại 1 vị trí nào đó ví dụ :

duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ cd ..
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/home$ pwd
/home

cd .. : trở về thư mục cha, chuyển thư mục đi từ thư mục gốc của user duytran về thư mục /home.

Vậy thì tóm lại để vào thư mục gốc /home/duytran

Ta có thể dùng Absolute Pathnames: cd /home/duytran

duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ cd /home/duytran/
duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ pwd
/home/duytran

Hoặc dùng Relative Pathnames: ví dụ ta đang đứng tại /home ta dùng cd ./duytran

duytran@duytran-OptiPlex-9010:/$ cd /home/
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/home$ cd ./duytran
duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ pwd
/home/duytran

ta có thể cd duytran hoặc cd ./duytran đều được.

duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ cd ..
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/home$ cd duytran
duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ pwd
/home/duytran

./ có nghĩa là tại thư mục hiện tại.

Một số câu lệnh cd:

cd : chuyển về thư mục home của user đang dùng. ví dụ ta đang đăng nhập bằng user duytran. thì sẽ chuyển về /home/duytran.

duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ cd /home
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/home$ pwd
/home
duytran@duytran-OptiPlex-9010:/home$ cd 
duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ pwd
/home/duytran

cd - : chuyển về thư mục trước đó.

duytran@duytran-OptiPlex-9010:~$ cd -
/home

cd ~yen : chuyển về thư mục home của user yen : /home/yen

Tóm lại ta học được những lệnh sau :

 1. pwd
 2. ls
 3. cd

Như vậy là ta đã biết cách chuyển thư mục trong linux rồi đấy.

U