01. Cài đặt MySQL trên Mac OS Catalina.

Download MySQL from https://downloads.mysql.com/archives/community/

Ở đây mình dùng macOS 10.14(x86,64-bit),DMG Archive. Sau khi download về chỉ cần click để cài, trong lúc cài thì có hỏi password root: nhớ pass này để lát truy cập vào mysql.

Sau khi cài xong ta vào System Preferences --> Mysql --> Start or Stop mySQL Server.

Để có thể dùng command line ta phải cấu hình path. Mặc định Mac OS Catalina 10.15 dùng zsh shell. Ta mở terminal gõ "cd" để vào thư mục home của user. và mở file .zsh bằng vim

vim .zsh
export PATH="/usr/local/mysql/bin:$PATH"
:wq

:wq là lưu và thoát. Sau đó cập nhật .zsh bằng lệnh sau.

source ~/.zsh

Như vậy là ta có thể dùng command line được rồi.

Kết nối vào MySQL dùng tài khoản root.

mysql -u root -p

duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.18 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Tạo user : create user 'duytran'@'localhost';

mysql> create user 'duytran'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

đặt quyền hạn cho user: grant all privileges on *.* to 'duytran'@'localhost';


mysql> grant all privileges on *.* to 'duytran'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Xem tất cả user: select user, host from mysql.user;

mysql> select user, host from mysql.user;
+------------------+-----------+
| user       | host   |
+------------------+-----------+
| duytran     | localhost |
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session  | localhost |
| mysql.sys    | localhost |
| root       | localhost |
+------------------+-----------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % 

Kết nối bằng user mới tạo: mysql -u duytran

duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % mysql -u duytran

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.18 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 

Tạo password cho user mới tạo : alter user 'duytran'@'localhost' identified by '123456';

alter user 'duytran'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> 

Xem databases : show databases;

show databases;

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % 

login vào lại với user : duytran, pass: 123456

mysql -u duytran -p


duytran@Duys-MacBook-Pro ~ % mysql -u duytran -p

Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.18 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 


Tạo Database, kiểm tra Database vừa tạo và dùng Database đó

CREATE DATABASE testing_db;

SHOW DATABASES;

USE testing_db;

mysql> CREATE DATABASE testing_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| testing_db     |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> USE testing_db;
Database changed
mysql> 

Như vậy là ta đã cài đặt xong MySQL trên Mac OS. Chuẩn bị chiến MySQL thôi nào ^_^

U