Buid-in function trong Python


Python hổ trợ rất nhiều function có sằn cho chúng ta dùng. Khi nào cần dùng thì ta cứ import vào. Ta xem ví dụ sau nhé.

import random

print(random.random()) # 0.5109628890963144

Hàm random() sẽ tạo ra số ngẫu nhiên trong khoảng 0 cho đến 1, nhưng không bao gồm 1.

Ta cũng có thể dùng một số hàm tính toán trong python. Ta xem ví dụ sau.

import math

print(math.sqrt(4)) # 2.0
print(math.floor(2.5)) # 2
print(math.floor(2.2)) # 2
print(math.ceil(2.5)) # 3
print(math.ceil(2.3)) # 3
print(math.pi) # 3.141592653589793
print(math.pow(2, 3)) # 2^3 = 8.0
 • Hàm sql(4) sẽ lấy căn bậc 2 của 4.

 • Hàm floor(..) sẽ làm tròn xuống.

 • Hàm ceil(..) sẽ làm tròn lên.

 • Hàm pow(..) là hàm số mũ.

 • math.pi sẽ cho ta giá trị pi 3.14.

Python có rất nhiều hàm build-in. Trên đây là một số hàm thông dụng. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang chủ của Python nhé.