function trong Python


Hôn nay ta sẽ học về function (hàm) trong Python. Ví dụ thay vì phải

print("Hello from Python 3")
print("Hello from Python 3")
print("Hello from Python 3")
print("Hello from Python 3")
print("Hello from Python 3")

nhiều lần ta có thể viết 1 function thực hiện in ra như bên trên.

def hello():
  print("Hello from Python 3")
  
# gọi hàm
hello() # Hello from Python 3
hello() # Hello from Python 3
hello() # Hello from Python 3
hello() # Hello from Python 3
hello() # Hello from Python 3

Ta thấy khi dùng function ta chỉ cần gọi hàm hello() thì sẽ thực thi in ra dòng thông báo. Như vậy function giúp ta tái sữ dụng code. Ta có thể truyền tham số (argument) vào hàm như sau.

def hello2(name):
 print("Hello ", name)

hello2("Duy")  # Hello Duy

Ta có thể viết hàm cộng 2 số lại với nhau dùng "return". Return trong function sẽ trả về giá trị, khi đó ta có thể gán giá trị này vào biến.

def add_number(a,b):
 return a + b
 
result = add_number(1, 2)
print(result) # 3

Ngoài ra trong function nếu ta không truyền giá trị vào hàm thì ta có thể dùng default argument.

def hello3(name="user"):
 print("Hello ",name)
 
hello3() # Hello user
hello3("Duy") # Hello Duy

Khi gọi không có argument thì dùng giá trị default là user.

Ta có thể gọi hàm trong hàm (nested function).

def hello4():
  hello3()
  hello3("Duy")
  
hello4() 

# Hello user
# Hello Duy

Như vậy là ta đã tìm hiểu cơ bản về function rồi nhé. Easy easy ^_^.