if else trong Python


Hôm nay ta sẽ tìm hiểu if ..else trong Python.

 if <điều kiện đúng>:
  # thực thi code
  

Hoặc có nhiều điều kiện.

if <điều kiện 1 đúng>:
  # thực thi code
elif <điều kiện 2 đúng>:
  # thực thi code
elif <điều kiện 3 đúng>:
  # thực thi code
else:
  # thực thi code

Ta xem ví dụ nhé.

a = 0

if a < 1:
  print("a is less than 1")
  
# a is less than 1

Do a = 0 nhỏ hơn 1 nên điều kiện đúng nên thực thi code bên dưới.

a = 2

if a < 1:
  print("a is less than 1")
else: 
  print("a is greater than 1")  
# a is greater than 1

Trường hợp này a = 2 không thỏa điều kiện a < 1 , điều kiện sai nên thực hiện code trong else.

a = 2

if a < 1:
  print("a is less than 1")
elif a > 1: 
  print("a is greater than 1")  
elif a == 1:
  print("a is equal 1")
  
# a is greater than 1

Trường hợp a = 2. không thoả điều kiện 1, thì sẽ xét tiếp điều kiện 2, a > 1, điều kiện này đúng nên thực thi code.

a = 1

if a < 1:
  print("a is less than 1")
elif a > 1: 
  print("a is greater than 1")  
elif a == 1:
  print("a is equal 1")
  
# a is equal than 1

Trường hợp a = 1, không thoả điều kiện 1, không thoả điều kiện 2, đúng ở điều kiện 3, a = 1, thực thi code.

a = 0

if a < 1:
  print("a is less than 1")
elif a > 1: 
  print("a is greater than 1")  
elif a == 1:
  print("a is equal 1")
  
# a is less than 1

Trường hợp a = 0 , thỏa diều kiện 1, a < 1 , thực thi code.

If else trong Python cũng giống với rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác phải không nào? super easy ^_^.