list, split, join trong Python


Hôm nay ta sẽ học cách chuyển từ chuỗi(string) sang list và ngược lại.

Ta muốn chuyển từ string sang list.

my_string = "Hello world 2020"
list1 = list(my_string)  # list breaks a string into letters.
print(list1)
# ['H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', ' ', '2', '0', '2',
# '0'

list(my_string): sẽ chuyển chuỗi sang một list những ký tự. Còn Ta muốn chuyển 1 chuỗi sang các từ (word) ta dùng split().

# split break a string into word.
list2 = my_string.split()
print(list2)  # ['Hello', 'world', '2020']

my_string2 = "hello-world-2020"
list3 = my_string2.split("-")
print(list3)  # ['hello', 'world', '2020']

Còn nếu muốn chuyển 1 list sang chuỗi ta dùng join().

list4 = ["cat", "dog", "lion"]
my_string_3 = "-".join(list4)
print(my_string_3)  # cat-dog-lion

Như vậy ta đã biết cách dùng list, split and join rồi đó. Easy easy ^_^.