list trong Python


Ta cũng đã tìm hiểu qua về list trong bài vòng lặp for. Hôm nay ta sẽ học thêm về list. Ta khai báo các list sau.

list1 = ['cat','dog','lion']
list2 = [1,2,3]
list3 = []
list4 = ['cat', 1, True, 1.43, [12,4]]

print(list1, list2, list3, list4)
# ['cat', 'dog', 'lion'] [1, 2, 3] [] ['cat', 1, True, 1.43, [12, 4]]

Ta thấy list1 có giá trị toàn là chuỗi. List 2 toàn là số, list 3 rỗng. list 4 tổng hợp nhiều loại dữ liệu.

Ta có thể truy cập vào phần tử đầu tiên, sau đó thay đổi giá trị này.

animals = ['cat', 'dog', 'lion']
print(animals[0]) # cat
animals[0] = 'tiger' # change to tiger
print(animals)
# ['tiger', 'dog', 'lion']

Ta có thể truy cập vào phần tử cuối và thay đổi giá trị.

print(animals[-1]) # lion
animals[-1] = "snake" 
print(animals)
# ['tiger', 'dog', 'snake']

Ta có thể kiểm tra xem phần tử có nằm trong list hay không.

print("snake" in animals) # True

Ta thực hiện for loop qua list.


for element in animals:
  print(element)
# tiger
# dog
# snake

Ta muốn kiểm tra xem trong list có bao nhiêu phần tử.

print(len(animals)) # 3

Ta muốn in index và value trong khi loop qua 1 list.

for index in range(len(animals)):
  print("index " + str(index) + " ,value= " + animals[index])
  
# index 0 ,value= tiger
# index 1 ,value= dog
# index 2 ,value= snake

range(..) chạy từ 0 đến 2.

Ta có thể thêm 1 phần tử vào cuối list.

list1 = [1, 2, 3]
list1.append(4)
print(list1)
# [1, 2, 3, 4]

Ta có thể xóa phần tử cuối của list.

remove = list1.pop()
print(remove) # 4

print(list1) # [1,2,3]

Ta thấy pop(..): sẽ remove phần tử cuối cùng trong list và trả về giá trị remove.

Nếu ta muốn remove phần tử đầu tiên. Ta làm như sau.

list1 = ['cat', '', 'three']
remove = list1.pop(0) # return remove item
print(remove) # one
print(list1) # ['two', 'three']

Còn nếu muốn remove giá trị là 'a'.

list3 = ['a', 'b', 'c']
list3.remove('a')
print(list3) # ['b', 'c']

Hoặc remove giá trị mà ta không cần, không có gởi return.

list2 = ['a', 'b', 'c']
del list2[0]
print(list2) # ['b', 'c']

Hoặc ta có thể remove nhiều giá trị cùng 1 lúc.

list4 = ['a', 'b', 'c', 'd']
del list4[0:2] # start index =0, end index =1
print(list4) # ['c', 'd']

Nếu ta muốn gộp 2 list lại với nhau.

a = [1,2,3]
b = [4,5,6]

c= a + b
print(c)
# [1,2,3,4,5,6]

Hoặc làm cách sau.

a.extend(b)
print(a)

# [1,2,3,4,5,6]

Nếu ta muồn sắp xếp lại một list. Ta làm như sau.

my_list = ['d', 'z', 'a']
print(my_list.sort()) # None
print(my_list)
# ['a', 'd', 'z']

Default sắp xếp tăng dần. Nếu ta muốn xếp giảm dần.

my_list.sort(reverse=True)
print(my_list)
# ['z', 'd', 'a']

Trong list có những hàm sẳn có ta có thể dùng với list.

list1 = [1, 3, 4, 6, 2, 10]
print(max(list1)) # max = 10
print(min(list1)) # min = 1
print(len(list1)) # length = 6
print(sum(list1)) # 26

average = sum(list1) / len(list1)
print(average) # 4.333333333333333

Như vậy ta đã tìm hiểu cơ bản về list trong python rồi nhé. Những bài viết sau ta sẽ học thêm về list.