List và Dictionary trong Python


Hôm nay ta sẽ học cách loop qua một list mà các phần tử là một dictionary. Ta xem ví dụ sau.
info = [{"id":1,"name":"Mr D"} , {"id":2,"name":"Mr X"}]
for value in info:
  print(value)
  
# {'id': 1, 'name': 'Mr D'}
# {'id': 2, 'name': 'Mr X'}

Ta có thể truy cập vào từng phân tử của dictionary.

 info = [{"id":1, "name": "Mr D"} , {"id":2, "name": "Mr X"}]
 for value in info:
   print(value["id"], value["name"])
   
# 1 Mr D
# 2 Mr X

Như vậy là ta đã duyệt qua một list mà các phần tử là dictionary. Cách lưu trữ này rất thường sử dụng để lưu dữ liệu. ^_^