Module trong Python


Trong Python có những module có sẳn ví dụ như module "math". Trong module "math" sẽ có nhiều function. Ta dùng dir(..) để xem các function có trong module "math".

import math

print(dir(math))
# ['__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'pi', 'pow', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc']

print(math.pi) # 3.141592653589793

Khi import module "math" ta có thể dùng function pi để lấy ra số pi. Ngoài ra ta có thể thay đổi tên module bằng "as".

import math as m

print(m.pi) # 3.141592653589793

Ta có thể chỉ import những function nào mình cần dùng thôi. Ví dụ bên dưới ta chỉ import function pi.

from math import pi

print(pi) # 3.141592653589793

Ngoài những module có sẳn trong python. Ta thử viết 1 module. Ví dụ bên dưới ta có module hello. Module hello có 2 fuction greeting() và function sayHi(). Ngoài ra ta cũng có 1 dictionary tên là info. Ta xem cách dùng các function và dictionary trong module hello.

|- main.py
|- hello.py


# hello.py

def greeting():
  print("Hello world")

def sayHi():
  print("Hi")

info = {
  "name": "Mr X",
  "age":35
}

# main.py

import hello

hello.sayHi() # Hi
hello.greeting() # Hello world

print(hello.info['name']) # Mr X

```
Như vậy ta đã biết cách dùng module trong python rồi. ^_^