input trong Python


Để nhập dữ liệu từ bàn phím ta dùng hàm input(...). Ta xem ví dụ sau.

name = input("What is your name ? ")
print("Your name is " + name)
# What is your name ? Duy
# Your name is Duy

Khi nhập dữ liệu vào thì biến name sẽ lưu giá trị là chuỗi string. Bất kể ta nhập chuỗi hay số. Ta xem ví dụ sau.

age = input("What is your age ? ")

next_year = int(age) + 1
message1 = "Next year, you are " + str(next_year)
print(message1)

# What is your age ? 35
# Next year, you are 36

Khi nhập age bằng 35 thì 35 này là chuỗi ta muốn cộng tăng thêm 1 giá trị thì phải chuyển về int rồi mới cộng lên. Sau đó để in ra chuỗi message1 thì phải chuyển về string. Ta có thể dùng cách sau cho đơn giản hơn.

message2 = f"Next year, your are {next_year}"
print(message2)

Nếu dùng cách này thì next_year kiểu int khỏi cần phải chuyển sang string mới in ra được.

Ta thấy hàm input() giá trị gán nằm trên cùng 1 hàng. Ta muốn là giá trị nhập vào nằm ở hàng tiếp theo ta dùng "\n". "\n" là newline. Ta xem ví dụ sau:

favorite  = input("What is your favorite? \n")
print("Your favorite is " + favorite)

# What is your favorite? 
# Travel
# Your favorite is Travel

Như vậy ta đã tìm hiểu xong hàm input() trong Python rồi nhé. (+_*)