Phép tính trong Python


Trong Python có những phép tính sau:

  • "+" : cộng
  • "-" : trừ
  • "*" : nhân
  • "/" : chia
  • "%" : lấy số của phép chia
  • "**": mũ , ví dự 2^3 , ta viết 2 ** 3
  • "//": phép chia lấy phần nguyên

Ta xem đoạn code sau:

# +, - , * , /, %, //, **
print(1+1)
# 2

print(2-1)
# 1

print(2*3)
# 6

print(10/3)
# 3.3333333333333335

print(10%3)
# 1

print(10//3)
# 3

print(2**3)
# 8

Phép tính trong Python rất đơn giản phải không nào (^_^).