Python Types


Python có các kiểu dữ liệu như :

  • string : chuỗi
  • int : số nguyên
  • float : số thập phân
  • bool : đúng hoặc sai

Ta kiểm tra kiểu dữ liệu bằng type(...).

Soạn file "python_type.py" có nội dung như sau:

print(type("Welcome to Python")) # str
print(type(10)) # int
print(type(10.10)) # float
print(type(True)) # bool
print(type(False)) # bool
print(type("10.10")) # str

Để thêm ghi chú vào trong code ta dùng "#".

Chạy chương trình ta có kết quả :

<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
<class 'bool'>
<class 'str'>

Python rất dễ học phải không nào ? (^_^)