Variable trong Python


Để in ra dòng thông báo "Welcome to Python" 2 lần ta làm như sau:


print("Welcome to Python")

print("Welcome to Python")

Để không phải gỏ 2 lần ta dùng variable (biến) để lưu lại giá trị "Welcome to Python".


message = "Welcome to Python"

print(message)

print(message)

Ta có thể cộng 2 biến lại với nhau :


number1 = 2

number2 = 3

result = number1 + number2

print(result) # 5

Còn nếu cộng 2 chuỗi(string):


first_name = "Duy"

last_name = "Tran"

full_name = first_name + " " + last_name

print(full_name)  # Duy Tran 

Nếu ta cộng giữa chuỗi(string) và số(int) thì số ta phải ép kiểu về string mới cộng được, nếu không sẽ báo lỗi.


year  = 2020

message = "Welcome to Python3 in "  + str(year)

print(message) # Welcome to Python3 in 2020

str(year) : chuyển kiểu số thành chuỗi.

Nếu ta có biến có nhiều kiểu khác nhau mà muốn in ra thì làm cách trên hơi cực. Ta có thể dùng cách sau để in ra chuỗi dễ hơn. Xem ví dụ sau nhé:


name = "Mr D"

year = 2020

weight = 70.5

info = f"Hello, {name}. This year is {year}. You are weight {weight} kg."

print(info) 

# Hello, Mr D. This year is 2020. You are weight 70.5 kg.

Hoặc dùng cách sau:


name = "Mr D"

year = 2020

weight = 70.5

info = "Hello, {}. This year is {}. You are weight {} kg."

print(info.format(name, year, weight)) 

# Hello, Mr D. This year is 2020. You are weight 70.5 kg.

Qua bài học này ta đã học cách tạo biến và các kiểu format chuỗi rồi nhé. (+_+)oO