While trong Python


Hôm nay ta sẽ học về while loop.

while <điều kiện đúng>:
 # thực thi code

Ta xem ví dụ sau.

n = 3
while n > 0:
  print(n)
  n = n - 1
# 3
# 2
# 1

Vòng lặp while sẽ thực thi khi điều kiện đúng. Sẽ thoát khi điều kiện sai. Ta thấy khi in ra giá trị n = 1, rồi giảm xuống 1 nữa, giá trị n = 0, lúc này xét điều kiện sai nên thoát khỏi vòng lặp.

Còn nếu muốn lặp hoài luôn ta làm như sau.

while True:
 # thực thi code không thoát được

Để thoát được ta dùng while với "break". Xem ví dụ sau.

while True:
  name = input("Enter your name > ")
  if name == 'done':
    break
  print("Your name is ", name)
 
 
# Enter your name > Duy
# Your name is Duy
# Enter your name > Trang
# Your name is Trang
# Enter your name > done

Ta thấy vòng lặp sẽ lặp mãi vì điều kiện là True luôn đúng. Để thoát ta gõ 'done'.

Còn nếu ta không muốn thực thi code tiếp ta dùng "continue" để quay trở lên kiểm tra điều kiện rồi thực thi vòng lặp tiếp theo.

Ta xem ví dụ sau. ta gõ "skip" thì sẽ không in ra dòng code cuối.

while True:
  name = input("Enter your name > ")
  if name == 'done':
    break

  if name =='skip':
    continue
  print("Your name is ", name)

# Enter your name > Duy
# Your name is Duy
# Enter your name > Trang
# Your name is Trang
# Enter your name > skip
# Enter your name > done

Như vậy là ta đã tìm hiểu xong while rồi đó. Super easy ^_^.