Learn Swift in 1 day


Hôm nay ta sẽ học lập trình swift trong 1 ngày nhé.

print

topology


Phép tính

topology


Gán lại giá trị

topology

topology


Constanst

topology

Hằng ta không thể thay đổi giá trị.


Khi khai báo biến ta có thể khai bao kiểu dữ liệu

topology


if .. else if ...esle

topology


Switch

topology


For

topology


While

topology


repeat ... while

topology


function

topology


function with return

topology


function with arguments

topology

topology

topology


function with default arguments

topology


Class

topology


Class có kế thừa

topology


Class init method

topology


Optionals

topology


Class convenience init method

topology

topology


Array

topology


Dictionary

topology