Vim Editor

Vim Tuts


Click vào textbox và nhấn tổ hợp phím 'Ctrl+Enter' để mở vim, ':q' để thoát vim
h:left,l:right,j:down,k:up
Top of File: gg, Bottom of File: G