Vim Editor

Vim Editor


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những lệnh căn bản trong VIM Text editor nhé. Vim sẽ có các mode như:
+ Normal mode : là mode để gõ các command.
+ Insert mode : là để gõ nội dung của file.
+ Visual mode : là dùng để select text.

Nếu trên Arch Linux chưa cài thì ta cài VIM dùng lệnh sau.

sudo pacman -S vim

Để mở file dùng vim ta dùng lệnh.

vim file.txt

Nếu chưa tạo file.txt thì vim sẽ tạo. Khi mở file bằng vim thì mặc định Vim ở normal mode. Để thoát khỏi vim ta gõ ':q'. Còn để chuyển sang insert mode ta gõ 'i', i có nghĩa là insert. Còn muốn chuyển về normal mode thì gõ phím escape 'esc' hoặc 'ctrl + c '. Còn để lưu file ta dùng ':w'. Để lưu và thoát ta dùng ':wq'. Còn nếu không muốn lưu và thoát ra ta dùng ':q!'.

Trong vim để di chuyển lên xuống trái phải ta có thể dùng phím mũi tên trên bàn phím nhưng trong vim có hỗ trợ những phím để làm chuyện đó.

h: là trái
l: là phải
j: là xuống
k: là lên

Nếu muốn xuống 2 dòng ta gõ: 2j. Muốn lên 2 dòng ta gõ 2k. Tương tự trái phải cũng vậy.

gg: về đầu file.
G: về cuối file.
w: di chuyển tới 1 từ.
b: di chuyển về 1 từ.

Ta cũng có thể kết hợp ví dụ 3w: có nghĩa là di chuyển tới 3 từ.

Về đầu dòng : ^
Về cuối dòng : $

Ta muốn thêm text ở cuối dòng ta gỏ

Shift + a 

Khi gõ shift + a thì con trỏ di chuyển về cuối dòng và chuyển sang mode insert luôn.

Ta muốn copy 1 dòng.

yy

Ta muốn paste

p

Ta muốn cut 1 dòng

dd

Ta muốn undo

u

Ta muốn redo

ctrl + r

Nếu ta muốn copy nhiều dòng. Ví dụ ta copy 2 dòng ta nhấn :

v + 2j+ y

v có nghĩa là chuyển sang mode select , 2j là đánh dấu xuống 2 dòng, y là copy.

Nếu ta muốn xóa 1 từ.

dw : delete từ vị trí con trỏ tới hết 1 từ.
diw : là xóa 1 từ.
ciw : xóa hết 1 từ và chuyển về insert mode. 
viw : là select 1 từ.
yiw : là copy 1 từ.

Nếu ta không cấu hình gì thì khi mở vim lên sẽ không có đánh số thứ tự dòng. Ta thêm dòng vào bằng cách gỏ.

:set number

Để mỗi khi mở vim thì có số dòng luôn ta thêm lệnh trên vào '~/.vimrc'

:set relativenumber

Ta xem ví dụ về relative number như sau.

 3
 2
 1
4  --> con trỏ hiện nay nằm ở dòng này
 1
 2
 3
 4
 5

Ví dụ trên ta có 9 dòng, con trỏ nằm ở dòng 4. Lúc này relative number sẽ xét là lên trên 3 dòng, đi xuống là 5 dòng. Lúc này ta có thể nhảy lên rất dể, ví dụ nhảy lên 2 dòng , nhấn 2k. hoặc nhảy xuống 3 dòng nhấn 3j.

Như vậy ta đã tìm hiểu được những tổ hợp phím căn bản rồi nhé. Để nhớ được chúng ta phải thực hành nhiều nhé. Khi đã thành thạo ta có thể chỉnh sửa file với tốc độ khủng. ^_^