Vim Tutorials


Basic VIM

Ngày: 15-08-2021

Install Neovim

Ngày: 04-09-2021

Ed text editor

Ngày: 11-09-2021

Tmux

Ngày: 14-09-2021

Vim Fern

Ngày: 10-01-2022

Vim CSS Color

Ngày: 11-01-2022

Vim Copy and Paste

Ngày: 12-01-2022

Vim Surround

Ngày: 13-01-2022

Vimium

Ngày: 18-01-2022

Vim move line up or down

Ngày: 19-01-2022

Vim Transparent

Ngày: 27-01-2022

Vim Floaterm

Ngày: 29-01-2022

Vim Darcula theme

Ngày: 30-01-2022

Vim indent

Ngày: 01-02-2022

Vim autoclose

Ngày: 02-02-2022

Vim Telescope

Ngày: 03-02-2022

Vim bdubs

Ngày: 04-02-2022

Vim airline

Ngày: 05-02-2022

Vim Commentary

Ngày: 06-02-2022

Vim tagalong

Ngày: 07-02-2022

Vim autocomplete for php html css javascript.

Ngày: 08-02-2022

Vim emmet

Ngày: 09-02-2022

Vim tip clone paragraph with cp

Ngày: 11-02-2022

Vim tip align current paragraph.

Ngày: 12-02-2022

Vim tip record

Ngày: 13-02-2022

Vim Buffer

Ngày: 15-02-2022

Vim open at line.

Ngày: 16-02-2022

Vim tip change multiple words

Ngày: 17-02-2022

Vim tip change multiple lines

Ngày: 20-02-2022

Vim tip dot repeat last command.

Ngày: 20-02-2022

Vim mark

Ngày: 21-02-2022

Vim search and replace.

Ngày: 22-02-2022

Vim move

Ngày: 23-02-2022

Vim tip visual block tag.

Ngày: 26-02-2022

vim move 2

Ngày: 27-02-2022

Vim run terminal command

Ngày: 28-02-2022

Vim tip edit block code.

Ngày: 03-03-2022

Vim harpoon plugin.

Ngày: 04-03-2022

Vim tip gf command.

Ngày: 09-03-2022

Vim tip indent block.

Ngày: 10-03-2022

Vim snippets.

Ngày: 18-03-2022

Vim javascript snippets

Ngày: 19-03-2022

Vim edit line.

Ngày: 09-09-2022