Vim Tutorials


Basic VIM
Ngày: 15-08-2021

Install Neovim
Ngày: 04-09-2021

Ed text editor
Ngày: 11-09-2021

Tmux
Ngày: 14-09-2021

Vim Fern
Ngày: 10-01-2022

Vim CSS Color
Ngày: 11-01-2022

Vim Copy and Paste
Ngày: 12-01-2022

Vim Surround
Ngày: 13-01-2022

Vimium
Ngày: 18-01-2022

Vim move line up or down
Ngày: 19-01-2022

Vim Transparent
Ngày: 27-01-2022

Vim Floaterm
Ngày: 29-01-2022

Vim Darcula theme
Ngày: 30-01-2022

Vim indent
Ngày: 01-02-2022

Vim autoclose
Ngày: 02-02-2022

Vim Telescope
Ngày: 03-02-2022

Vim bdubs
Ngày: 04-02-2022

Vim airline
Ngày: 05-02-2022

Vim Commentary
Ngày: 06-02-2022

Vim tagalong
Ngày: 07-02-2022

Vim autocomplete for php html css javascript.
Ngày: 08-02-2022

Vim emmet
Ngày: 09-02-2022

Vim tip clone paragraph with cp
Ngày: 11-02-2022

Vim tip align current paragraph.
Ngày: 12-02-2022

Vim tip record
Ngày: 13-02-2022

Vim Buffer
Ngày: 15-02-2022

Vim open at line.
Ngày: 16-02-2022

Vim tip change multiple words
Ngày: 17-02-2022

Vim tip change multiple lines
Ngày: 20-02-2022

Vim tip dot repeat last command.
Ngày: 20-02-2022

Vim mark
Ngày: 21-02-2022

Vim search and replace.
Ngày: 22-02-2022

Vim move
Ngày: 23-02-2022

Vim tip visual block tag.
Ngày: 26-02-2022

vim move 2
Ngày: 27-02-2022

Vim run terminal command
Ngày: 28-02-2022

Vim tip edit block code.
Ngày: 03-03-2022

Vim harpoon plugin.
Ngày: 04-03-2022

Vim tip gf command.
Ngày: 09-03-2022

Vim tip indent block.
Ngày: 10-03-2022

Vim snippets.
Ngày: 18-03-2022

Vim javascript snippets
Ngày: 19-03-2022

Vim edit line.
Ngày: 09-09-2022

Vim Netrw
Ngày: 28-11-2022

Vim indent 2
Ngày: 29-11-2022

Vim delete block code.
Ngày: 02-12-2022

Vim Netrw copy a directory and paste at the same directory.
Ngày: 05-12-2022

Vim vertical Movement.
Ngày: 07-12-2022

Setup ctrlP in vim
Ngày: 22-06-2023