Setup ctrlP in vim


CtrlP là một plugin để di chuyển qua lại giữa các file 1 cách nhanh chóng. Để cài cho vim ta thực hiện các bước sau:

vim ~/.vimrc

...
Plug 'kien/ctrlp.vim'
...

Một số cấu hình căn bản:

" ctrlp
let g:ctrlp_map = '<c-p>'
let g:ctrlp_cmd = 'CtrlP'
 
let g:ctrlp_working_path_mode = 'ra'

set wildignore+=*/tmp/*,*.so,*.swp,*.zip     " MacOSX/Linux

let g:ctrlp_custom_ignore = '\v[\/](node_modules|target|dist)|(\.(swp|ico|git|svn))$'

Cách dùng :

Ctrl + p : open ctrlP
ctrl + b:  open buffer

ctrl + d : switch search file name instead of full path
ctrl + r : switch to regexp mode


Ctrl + t : new tab
Ctrl + x : open file bên trên 
Ctrl + v : open file cột dọc 

Ctrl + z : mark , unmark , ctrl + o : open these files

Ctrl + j : down
Ctrl + k : up

Ctrl + n : next search
ctrl +_p : previous search

gt : move between tab

ctrl + w w : move between pannel

Như vậy là ta đã có thể di chuyển qua lại giữa các file một cách nhanh chóng.