Vim airline


Hôm nay ta sẽ làm đẹp cho vim nhé bằng cách cài thêm plug airline. Airline sẽ tạo 1 thanh bar nằm bên dưới với màu sắc rất đẹp, mình thích mặc định nên cũng không cấu hình gì thêm, ta thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim.
Plug 'vim-airline/vim-airline'
Plug 'vim-airline/vim-airline-themes'

Lưu, cập nhật và cài.

:w
:so %
:PlugInstall

Nếu mở nhiều file quá, để airline chạy nhanh thì ta cấu hình thêm

let g:airline#extensions#tagbar#enabled = 0

Như vậy là ta đã có 1 thanh airline rất đẹp rồi.