Vim autoclose


Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cấu hình trong neovim để khi ta mở ngoặc thì sẽ tự động thêm đóng ngoặc, hoặc gỏ ' sẽ tự động thêm '', gỏ " sẽ tự thêm "", gỏ { sẽ tự thêm {}, gỏ [ sẽ tự thêm [], gỏ { + enter sẽ có kết quả sau.

{

}

gỏ {; + enter sẽ thấy như sau

{
  
};

Ta cấu hình như sau trong file ~/.config/nvim/init.vim

noremap " ""<left>
inoremap ' ''<left>
inoremap ( ()<left>
inoremap [ []<left>
inoremap { {}<left>
inoremap {;<CR> {<CR>};<ESC>O<TAB>
noremap {<CR> {<CR>}<ESC>O<TAB>

Lưu và update

:w
:so %

Như vậy với một cấu hình nhỏ ta đã có thể gõ rất tiện lợi phải không nào? ^_^