Vim autocomplete for php html css javascript


Nếu bạn xài vim 8 thì sẽ có tính năng autocomplete cho php html css js mặc định luôn. Ta chỉ cần cấu hình thêm trong ~/.config/nvim/init.vim.

" php fixer

let g:PHP_removeCRwhenUnix = 1

" php html css  js autocomplete

autocmd FileType php set omnifunc=phpcomplete#CompletePHP
autocmd FileType css set omnifunc=csscomplete#CompleteCSS
autocmd FileType html set omnifunc=htmlcomplete#CompleteTags
autocmd FileType javascript set omnifunc=javascriptcomplete#CompleteJS

Lưu cập nhật

:w 
:so %

Như vậy là ta có autocomplete khi code php, css, html, js rồi quá dễ luôn. ^_^