Vim Commentary


Hôm nay mình sẽ cài một vim plug là commentary, plug này sẽ comment một dòng hay nhiều dòng. Để comment 1 dòng ta gỏ 'gcc'. Còn comment nhiều dòng ta tô đen nhiều dòng rồi gỏ 'gc'. Còn muốn uncomment lại thì cứ gỏ lại lần nữa. Ta thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim nếu dùng neovim hoặc ~/.vimrc nếu dùng vim.

Plug 'tpope/vim-commentary'

Lưu cập nhật và cài.

:w
:so %
:PlugInstall

Như vậy là ta có thể comment rất nhanh phải không ? ^_^