Vim Copy and Paste


Để copy và paste giữa 2 của sổ vim hoặc nvim với nhau hoặc giữa vim và các ứng dụng khác ta map trong file '~/.vimrc' hoặc nvim (~/.config/nvim/init.vim) như sau.

nnoremap <C-c> "+y
vnoremap <C-c> "+y
nnoremap <C-d> "+p
vnoremap <C-d> "+p

Ta select đoạn text cần copy và nhấn tổ hợp phím ctrl + c : sẽ copy và ctrl + d sẽ paste. Như vậy là có thể copy and paste rất dễ dàng.