Vim Darcula Theme


Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu mọi người 'Darcula' theme cho vim hoặc nvim. Theme này mình rất thích. Hôm nay chúng ta sẽ cài theme này nhé. Đầu tiên ta cài plug này trong file
~/.vimrc

nếu dùng vim hoặc

~/.config/nvim/init.vim 

nếu dùng neovim. Ta thêm plug sau

call plug#begin('~/.vim/plugged')

  Plug 'doums/darcula'

call plug#end()
colorscheme darcula

Sau đó save, và cài

:w
:so %
:PlugInstall

Tắt terminal mở lại xem Darcula theme nào. super cool ^_^