Vim delete block code.


Ví dụ ta có đoạn code sau:
function hello(){
 console.log("Hello world");
 console.log("Hello world");
 console.log("Hello world"); <--- con trỏ ở trong { }
 console.log("Hello world");
}

Mình muốn delete block code trên ta gỏ va{Vd.

 1. va{ : tô đen bên trong block.
 2. V : chọn luôn dòng function hello.
 3. d : delete.

Nếu con trỏ ở đầu dòng

Con trỏ ở đây
|
|
|
 function hello(){
 console.log("Hello world");
 console.log("Hello world");
 console.log("Hello world"); 
 console.log("Hello world");
}

Ta gỏ như sau: Vf{%d.

 1. V : tô đen dòng.
 2. f{ : nhảy tới {.
 3. %: tô đen tới }.
 4. d: là delete.

Như vậy ta biết 2 cách để delete 1 block code rất nhanh phải không nào.