Vim edit line.


Chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ học một số tổ hợp phím để edit 1 dòng trong vim.

Ví dụ ta có dòng sau:

This is my sentence.

Ta đưa con trỏ vào giữ dòng.

  • Để di chuyển về cuối dòng và chuyển sang insert ta gõ A.
  • Để di chuyển về đầu dòng và chuyển về insert ta gõ I.
  • Để xóa 1 dòng ta gõ dd.
  • Để xóa 1 dòng và chuyển sang insert mode ta gõ cc.
  • Để xóa từ con trỏ tới cuối dòng ta gõ d$ hoặc gõ D.
  • Để xóa từ con trỏ tới đầu dòng ta gõ d0.
  • Để replace 1 ký tự ta đưa con trỏ vào ký tự cần replace gõ r rồi gõ ký tự cần thay thế.

Như vậy là ta đã học được một số lệnh edit trong vim rồi đó.