Vim emmet

Hôm nay chúng ta sẽ cài plug emmet cho vim, nếu các bạn code html thì chắc cũng biết emmet, emmet giúp ta code html nhanh hơn rất nhiều, ngoài ra emmet cũng được dùng trong css. Bây giờ ta sẽ cài cho vim nhé. Thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim nếu dùng neovim.

Plug 'mattn/emmet-vim'

" emmet map
let g:user_emmet_leader_key=','

Lưu cập nhật và cài.

:w 
:so %
:PlugInstall

Ta mở lại nvim, ví dụ tại file html, index.html ta gõ

!

Rồi gõ

,,

Thì sẽ tạo code như sau.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

Hoặc tạo menu. Ta gõ

ul.list>li*5>a

Rồi nhấn

,,

Sẽ tạo

<ul class="list">
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
</ul>

Emmet giúp tạo code rất nhanh phải không nào, các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn thêm về emmet nhé.