Vim Floaterm


Hôm nay chúng ta sẽ cài vim floaterm. Vim floaterm giúp chúng ta có thể mở terminal ngay trong vim, có thể tắt mở tùy ý. Đầu tiên ta cài thên plug sau.
Plug 'voldikss/vim-floaterm'

Save, update và cài plug vim floaterm.

:w
:so %
:PlugInstall

Ta cấu hình thêm như sau.

" floaterm
let g:floaterm_keymap_new = '<Leader>ft'
let g:floaterm_keymap_toggle = '<Leader>t'
let g:floaterm_keymap_kill = '<Leader>k'
let g:floaterm_keymap_next = '<Leader>n'
let g:floaterm_keymap_prev = '<Leader>p'

Phím <Leader> mặc định trong vim là \.

  • '\ + ft': mở terminal.
  • '\ + t'. ẩn/hiện (toggle) terminal.
  • '\ + k ': tắt terminal.
  • '\ + n': di chuyển tới (next) terminal.
  • '\ + p': di chuyển ngược lại (prev) terminal.

Như vậy là ta có thể dùng terminal nay trong vim rối đó. ^_^