Vim indent


Hôm nay mùng 1 tết, chúc mừng năm mới mọi người. Sáng dậy sớm riết cũng quen, viết bài viết siêu ngắn dùng indent trong vim nhé. Để indent trong vim dùng bằng cách nhấn phím tab, và unindent ta nhấn shift+tab, ta phải cấu hình thêm như sau trong ~/.config/nvim/init.vim.
vnoremap <S-TAB> <gv
vnoremap <TAB> >gv

lưu,cập nhật

:w
:so %

Như vậy là khi ta muốn indent bất kỳ dòng nào, đầu tiên tô đen nhấn tab, rất dễ phải không nào.

Ứng dụng trong code nhé.

Ví dụ ta có đoạn code sau:

4:function hello(){
3:  console.log('Welcome to indent in vim');
2:}
1: --- Ví dụ con nháy đang ở đây nhé ---
2:function hi(){
3:  console.log("Happy new year");
4:}

Bây giờ ta muốn di chuyển tới function hello và indent tất cả code trong dấu ngoặc. Ta gỏ 4k nhảy lên 4 dòng , rồi gỏ vi{ có nghĩa là tô đen tất cả dòng trong dấu ngoặc, sau đó nhấn tab sẽ indent tất cả code trong {}. Rất nhanh phải không ^_^.