Vim mark


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mark trong vim. Ví dụ ta đang ở function hello() ta muốn mark lại vị trí này để lát nữa ta quay lại vị trí này ta dùng mark. Ta gõ ma, ta đã tạo mark tên là a, tên gì tùy ý ta, ta di chuyển chổ khác, lát ta muốn quay lại chổ đã mark ta gõ 'a, sẽ quay lại ngay đầu dòng ta đã mark, còn nếu gõ `a thì sẽ quay lại chính xác vị trí ta đã mark. Còn muốn quay lại vị trí trước đó (last jumb) ta gõ ''

Mark sẽ bị ghi đè nếu ta tạo mark khác cùng tên. Ta muốn liệt kê các mark.

:marks

Ngoài mark ta tạo còn có các mark khác.

Nếu ta mark cho nhiều file để chuyển qua lại giữa cách file ta dùng ký tự in hoa gọi là global mark.

ví dụ: Ta tạo mark A cho file a.txt , mark B cho file b.txt. Ta vào file a.txt gõ

mA

Ta vào file b.txt gõ

mB

Muốn nhảy qua file a.txt ta gõ

'A

Muốn nhảy qua file b.txt ta gõ

'A

Như vậy là ta biết cách dùng mark rồi nhé. ^_^