Vim move 2.


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các câu lệnh để di chuyển trong vim.
( : di chuyển xuống từng câu.
) : di chuyển lên tưng câu.
{ : di chuyển xuống từng paragraph hoặc block code.
} : di chuyển lên từng paragraph hoặc block code.
][ : di chuyển xuống tại dấu ngoặc.
[] : di chuyển lên tại dấu ngoặc.
[{ : di chuyển lên dấu mở ngoặc { khi ta đang trong block code.
]} : di chuyển xuống dấu đóng ngoặc } khi ta đang trong block code.

%: di chuyển qua lại giữa mở ngoặc { và đóng ngoặc }

Ví dụ ta có đoạn code sau.

function hello(){
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
}

function hi(){
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
 console.log("welcome to vim");
}

Ta gõ [] để move tới block code, sau đó ta gõ viB(visual in Block) thì lúc đó ta có thể to đen tọàn bộ nội dung trong block code.

Ví dụ ta có đoạn code sau.

function hi(){
 console.log("welcome");
}
function hello(){
 console.log("welcome");
 
 if(true){
  console.log("welcome");
 }

 for(var i = 0 ; i < 10; i++){
  console.log(i);
 }
}

Ta muốn gõ [] hoặc ][ thì chỉ move giữa 2 function. Nếu muốn move vào các dấu ngoặc bên trong ta dùng.

]m : di chuyển xuống 
[m : di chuyển lên

Vậy là ta học thêm được môt số câu lệnh trong vim rồi nhé.