Vim move line up or down


Trong lập trình ta thay dùng tính năng là chọn 1 khối code di chuyển khối code vào trong hoặc ra ngoài khỏi vòng lặp for hay if, các text editor khác thì có sẳn còn vim thì ta phải cấu hình thêm. Ta thêm vào file "~/.config/nvim/init.nvim" nếu dùng neovim, hoặc "~/.vimrc" nếu dùng vim.
vnoremap J :m '>+1<CR>gv=gv
vnoremap K :m '<-2<CR>gv=gv

Save và update

:w
:so %

Khi ta nhấn tô đen khối code thì ta nhấn J để di chuyuển code lên 1 dòng, nhấn K thì sẽ di chuyển code xuống 1 dòng. Rất dễ phải không nào ? ^_^