Vim move.


Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách di chuyển trong vim.

gg: move đầu file
G: move cuối file
H: move top màn hình
M: move giữa màn hình
L: move bottom màn hình
w: move tới 1 từ
2w: move tới 2 từ
e: move tới cuối 1 từ
b: back 1 từ
): move tới 1 câu.
(: move back 1 câu.
}: move tới 1 paragraph.
{: move back 1 paragraph.
j: down 1 line
k: up 1 line
2j: down 2 line
%: move between (), {} []
'': move tới vị trí trước đó
'.: move tới vị trí edit file lần gần nhất.
ctrl+f: move tới 1 screen.
ctrl+b: move back 1 screen.
/{pattern}: n search tới, N search ngược
ví dụ search từ hello, /hello , n search tới
f<pattern> : search pattern, n search tới tiếp theo, N search ngược lại
^: move đầu dòng.
$: move cuối dòng.
A: move cuối dòng và chuyển sang insert mode.

Hôm nay học khá nhiều, các bạn cố gắng thực tập nhiều cho nhớ nhé.