Vim Netrw copy a directory and paste at the same directory.


Hôm nay chúng ta sẽ copy 1 thư mục và paste thư mục đó tại thự mục hiện tại luôn.
|-src
 |-abc
  |-a.txt
  |-b.txt
 
 |xyz

Ta sẽ copy file trong thư mục abc và paste tại thư mục xyz, thư mục xyz này ta chưa tạo nhé.

Đầu tiên ta mở netrw:

cd src
nvim .

Ta tạo thư mục cần copy trước, ta tạo xyz gỏ d. Tiếp đến ta di chuyển chuột tới thư mục xyz gỏ mt. vào thư mục abc gỏ :MF *.txt để chọn tất cả file trong thư mục abc và gỏ mc.

Như vậy ta đã copy được file a.txt và b.txt vào thư mực xyz.

|-src
 |-abc
  |-a.txt
  |-b.txt
 
 |xyz
  |-a.txt
  |-b.txt

Ta thấy cách này hơi bị phức tạp. Để dễ hơn ta dùng teminal command.

:! cp -r abc/ xyz/

Lúc này ta không cần phải tạo thư mục xyz trước. Nhưng khi copy xong ta không thấy thư mục xyz, ta gỏ gh thì sẽ thấy thư mục xyz. Như vậy dễ hơn phải không nào. ^_^