Vim run terminal command.


Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách thực thi câu lệnh của terminal trong vim luôn. Ví dụ ta có file javascript app.js.
function hello(){
  console.log("Welcome to vim editor");
}

hello();

Ta muốn chạy file này thì phải vào terminal gõ node app.js.

Ta chạy câu lệnh trên trong vim luôn. Ta gõ :! node app.js. Muốn chạy bất cứ câu lệnh nào trong terminal ta chỉ vệc thêm :! <tên câu lệnh>.