Vim snippets.


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vim snippets. Ta có thể tạo các mẫu sẳn chỉ cần gõ vài từ là có thể tạo ra 1 cấu trúc if chằng hạn. Ví dụ ta gõ 'if'rồi gõ enter hoặc ctrl+j thì sẽ tạo được if trong php.

if(true){

}

Như vậy ta code rất nhanh phải không nào ? Bây giờ ta cài vim snippets nhé.

Vô file ~/.config/nvim/init.vim thêm các dòng sau.

Plug 'SirVer/ultisnips'
Plug 'keelii/vim-snippets'

Lưu, cập nhật và cài.

:w
:so %
:PlugInstall

Tiếp theo ta tạo các snippets. Ta tạo thư mục snips trong ~/.config/nvim/:

|- ~/.config/nvim/
    |- snips
      |- php.snippets

Ta tạo file php.snippets như sau:

snippet if "if (condition) { ... }"
if (${1:true}) {
	${2}
}
endsnippet

snippet today 
Today is the `date`.
endsnippet

snippet db
dblog24h.com
endsnippet

Khởi động lại nvim, mở 1 file php bất kỳ. Lúc này ta chỉ cần gõ if + enter thì sẽ tạo ra cấu trúc if muốn di chuyển giữa các tham số ta gõ ctrl+j và ctrl+k. Còn gõ today +enter thì sẽ in ra dòng

Today is the Thứ sáu, 18 Tháng 3 năm 2022 06:45:04 +07.

Hoặc gõ db + enter thì sẽ in ra

dblog24h.com

Ta có thể thêm vào bất cứ snippet nào ta muốn. Chúc vui ^_^