Vim Surround


Hôm nay ta sẽ tìm hiểu vim plugin 'vim surround'. Để cài đặt vim surround ta thêm vào file '~/.config/nvim/init.vim' dòng sau.

Plug 'tpope/vim-surround'

Sau đó save, update và install

:w
:so %
:PlugInstall

Bây giờ ta sử dụng vim surround nhé. Ví dụ ta có đoạn text là Hello word.

Để chuyển thành

"Hello world" 

Ta gỏ như sau: yss"

"Hello world"

Để chuyển thành

'Hello world'

Ta gỏ cs"'

'Hello world'

Để xóa '' ta gỏ ds'

Hello world

Ta muốn text trên trở thành

<div>Hello world</div>

Ta gỏ yss<div>
<div>Hello world</div>

Ta muốn xóa div trên ta gỏ dst

Hello world

Ta muốn đổi text trên như sau

<h1>
  Hello world
</h1>

Ta gỏ VS<h1>
<h1>
Hello world
</h1>

Nếu ta muốn thêm như sau:

<h1>
<span class="mySpan">Hello</span> world
</h1>

Ta đưa con nháy vào chữ Hello và gỏ

ysiw<span class="mySpan">
<h1>
<span class="mySpan">Hello</span> world
</h1>

Như vậy là ta biết cách dùng vim surround rồi nhé.