Vim tagalong


Hôm nay ta sẽ cài đặt vim plug có tên là tagalong. Plug này sẽ tự động thay đổi close tag trong html.Ví dụ ta có đoạn code sau.

<h1>Welcome to HTML</h1>

Ta muốn đổi lại là

<h2>Welcome to HTML</h2>

Ta chỉ cần di chuyển chuột lại <h1> và gõ ci< sau đó gõ h2, tiếp đó gõ esc thì tagalong sẽ tự động thay đổi close tag là </h2>. Ngoài ra tagalong còn hổ trợ các ngôn ngữ lập trình khác.Các bạn xem trên github nhé. https://github.com/AndrewRadev/tagalong.vim

Ta cài bằng cách thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim

Plug 'andrewradev/tagalong.vim'

Lưu cập nhật và cài.

:w
:so %
:PlugInstall

Như vậy là ta đã cài đặt thành công tagalong trong nvim.