Vim telescope.


Hôm nay chúng ta sẽ cài đặt vim telescope. Vậy vim telescope dùng để làm gì ? telescope giúp chúng ta search các file trong thư mục rất nhanh, ta có thể search nội dụng bên trong của nhiều file, giúp chúng ta tìm rất tiện lợi. Ta thêm 2 plug sau vào ~/.config/nvim/init.vim.
Plug 'nvim-lua/plenary.nvim'
Plug 'nvim-telescope/telescope.nvim'

Lưu và cập nhật và cài .

:w
:so %
:PlugInstall

Ta cấu hình thêm key map để tiện lợi sử dụng.

nnoremap <leader>ff <cmd>Telescope find_files<cr>
nnoremap <leader>fg <cmd>Telescope live_grep<cr>
nnoremap <leader>fb <cmd>Telescope buffers<cr>
nnoremap <leader>fh <cmd>Telescope help_tags<cr>
  • Để search file ta gỏ \+ff.
  • Để search file trong buffer ta gỏ \+fb.
  • Để search nội dung trong các file ta gỏ \+fg.
  • Để search giúp đở ta gỏ \+fh.

Trong những project có những thư mục ta không cần search ví dụ nodejs thì ta không search thư mục node_modules, hoặc trong những project như eleventy ta không cần search file trong thư mục dist. Ta cấu hình thêm như sau vào file init.vim, để telescope sẽ bỏ qua thư mục dist và node_modules.

lua <<EOF
-- totally optional to use setup
require('telescope').setup{
    defaults = { file_ignore_patterns = { "node_modules","dist" }}
}
EOF

Như vậy là ta đã setup xong telescope trong nvim rối nhé.