Vim tip align current paragraph


Để align các dòng trong 1 block code hoặc 1 function ta chỉ cần gõ \+a. Để làm được ta thêm dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim.

" align current paragraph with leader +a
noremap <leader>a =ip

Lưu và cập nhật

:w 
:so %

Ví dụ ta có đoạn code như sau:

function hello() {
console.log('welcome to vim');
}

Ta muốn dòng console.log align vào trong 1 chút, ta đưa con nháy vào function và gõ \+a. Ta sẽ có kết quả như sau.

function hello() {
  console.log('welcome to vim');
}

Rất dễ và nhanh phải không ? ^_^