Vim tip change multiple lines


Hôm nay chúng ta sẽ học cách thay đổi nhiều dòng cùng 1 lúc sử dụng vim, thường khi code ta muốn comment nhiều dòng code, ta dùng tổ hợp phím trong vim thì sẽ rất nhanh. Ví dụ ta có những dòng sau.

This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.

Ta muốn thêm // vào các dòng trên.

//This is a comment.
//This is a comment.
//This is a comment.
//This is a comment.
//This is a comment.

Ta muốn thay đổi 4 dòng cùng 1 lúc. Ta gõ ctrl+v chuyển sang mode visual block, gõ 4j nhảy xuống 4 dòng , gõ I chuyển sang mode insert, gõ // rồi gõ esc sẽ có kết quả trên.

Còn muốn uncomment lại thì ta gõ như sau: ctrl+v 4j d, d là delete.

This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.
This is a comment.

Như vậy là ta có kết quả như ban đầu. Vim thật là tuyệt phải không ? ^_^